פיקוד העורף – אולפן וידאו מקצועי לשידור והפקה

https://www.oref.org.il/

צרכי הלקוח:

אולפן וידאו מקצועי לשידור והפקה לצרכי שגרה וחירום